Σε συνέχεια της υπ΄αριθ.205518/ 11-3-2022 πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους της Ε΄ Αθηνών, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 15-4-2022.

Σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 για την απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους και συγκεκριμένα κατά την αξιολόγηση των πωλητών από την Επιτροπή απόδοσης θέσεων, εξετάζονται τα εξής κριτήρια: α) παλαιότητα αδείας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας) πέντε (5) μόρια ανά έτος παλαιότητας, β) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (φορολογική ενημερότητα), τριάντα (30) μόρια.

Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Κάνιγγος 20 Αθήνα), εναλλακτικά προτείνεται η αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ PDF 98,27 KB07/04/22 02:37:46
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ DOC 45,00 KB07/04/22 02:38:44