Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017), καθορίζονται τα μόρια και η διαδικασία για την απόδοση θέσεων σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά για τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές.

Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών (αρ. πράξης 7/1-3-2018 (Θέμα 14ο) «Σχετικά με τη διαδικασία βελτίωσης και απόδοσης θέσεων στις λαϊκές αγορές δικαιοδοσίας μας, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017», θα προχωρήσει στην απόδοση θέσεων στη λαϊκή αγορά Καματερό-Γεροβουνό, ημέρα Σάββατο, επί της οδού Γούναρη, της Ζ’ Αττικής

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 23 Απριλίου 2018 και ημερομηνία λήξης η 4 Μαϊου 2018.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 67,64 KB18/08/21 04:34:15
ΑΙΤΗΣΗ DOC 32,00 KB18/08/21 04:34:15