Την λειτουργία των κάτωθι λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 4796/202, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 112,09 KB19/08/21 09:22:41