Σε συνέχεια της αρ. 147264/23-02-2021 ανακοίνωση της Υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 08/11-03-2021 θ. 2οΕΗΔ πράξη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής αποφασίστηκε η παράταση υποβολής νέων αιτημάτων που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή αναφορικά με αλλαγή αγοράς (κάθε είδους) ή αλλαγή κατηγορίας, ή θέσης ή τις διαστάσεις των εκθετηρίων έως 22-03-2021.

Επομένως όσοι πωλητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε μεταβολή, από τις παραπάνω, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού ώστε να υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Εναλλακτικά προτείνεται η αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr, με την προϋπόθεση ότι στο αίτημα θα υπάρχει γνήσιο υπογραφής.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 127,38 KB19/08/21 08:55:34