Αποφασίζεται η παράταση των υπ΄ αριθ. 963509/14-1-2021 και 972860/16-1-2021 αποφάσεων λειτουργίας των αναφερόμενων λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 112,51 KB19/08/21 08:20:47