ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας: 101 81 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3824816, 2103806575, 210 3807560
Fax: 2103825256
e-mail: laikesagores@patt.gov.gr

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, περίπτωση 1β και 1γ του άρθρου 21 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α’/15-05-2014), όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 83 και 84 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014/) συστάθηκε Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών στην Περιφέρεια Αττικής, με έδρα την Αθήνα και τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.


ΣΚΟΠΟΣ

Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών έχει ως αρμοδιότητες τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εισήγηση δράσεων για:

 1. Την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών (λ.αγ.), την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών, τον καθορισμό των θέσεων και την τακτοποίηση των πωλητών σε αυτές στους κατάλληλους από κάθε άποψη χώρους που διατίθενται από τους οικείους Δήμους, την επίβλεψη για την καθαριότητα, την απολύμανση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για την αποκομιδή των απορριμμάτων που γίνονται με τη φροντίδα των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
 2. Τη διευκόλυνση των παραγωγών και συνεταιρισμών παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στην κατανάλωση μέσα από τις λαϊκές αγορές.
 3. Την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί λαϊκών αγορών και των μέτρων που λαμβάνονται κάθε φορά για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των αναγκών της κατανάλωσης.
 4. Την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα λαϊκών αγορών αποφασιστικής του αρμοδιότητας.
 5. Την εισήγηση στον Περιφερειάρχη για να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών.
 6. Την εισήγηση στον Περιφερειάρχη για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας για την επίτευξη των στόχων του.
 7. Την εισήγηση για τον αριθμό και το είδος των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που χορηγούνται.
 8. Την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου που αφορά την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών.
 9. Την εποπτεία της λειτουργίας των λαϊκών αγορών παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα των λαϊκών αγορών είναι πολλά και πολυδιάστατα. Ξεκινούν από την οικονομική ωφέλεια του τελικού καταναλωτή και επεκτείνονται έως τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο που προκύπτουν για την εθνική οικονομία και την ποιότητα της διαβίωσης και τις διατροφικές συνήθειες, στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Θεσμός πανάρχαιος αλλά ταυτόχρονα σύγχρονος και δυναμικά εξελισσόμενος, σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για τη θεσμική και εμπορική αναβάθμιση του ρόλου τους. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα των Λαϊκών Αγορών στα ακόλουθα σημεία:

 • Δυνατότητα αυτοσυντήρησης και οικονομικής ευημερίας για τοπικούς και μικρούς αγροτικούς παραγωγούς.
 • Προστιθέμενη αξία στις τοπικές αγροτικές οικονομικές μονάδες νωπών αγροτικών προϊόντων.
 • Βελτιώνουν και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα.
 • Βελτιώνουν τις τοπικές διατροφικές συνήθειες αυξάνοντας τις διαθέσιμες ποικιλίες νωπών αγροτικών προϊόντων και ψαριών
 • Συνδέουν την αγροτική παραγωγή / οικονομία της υπαίθρου με τα μεγάλα αστικά κέντρα
 • Επιμορφώνουν το καταναλωτικό κοινό σε θέματα καλλιεργειών και εποχικότητας
 • Ενισχύουν το πνεύμα της τοπικής κοινωνίας, της γειτονιάς αφού αποτελούν και τόπο κοινωνικής συναναστροφής με τους συγκατοίκους της γειτονιάς.
 • Βοηθούν στη μείωση του πληθωρισμού μέσω των προσιτών τιμών των αγροτικών προϊόντων.
 • Αποτελούν αυτοσυντηρούμενες παραγωγικές μονάδες

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η λειτουργία του αρχίζει από το έτος 1932 με την ίδρυση του Ταμείου Λαϊκών Αγορών (Ν. 5647/1932 ΦΕΚ 308 Α).

Στη συνέχεια το έτος 1938 με τον Α.Ν. 1470/1938 (ΦΕΚ 42 Α) θεσμοθετήθηκε ο Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την εποπτεία του τότε Υφυπουργείου Αγορανομίας με αρμοδιότητα στην περιοχή τέως Δ/νσης Πρωτευούσης.

Ακολούθως μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά (Ν. 3190/2003 άρθρο 6 παρ. 3 ΦΕΚ 249 Α ) και οι αρμοδιότητες του εκτείνονται στην χωρική αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθήνας-Πειραιά.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την παράγραφο 1, περίπτωση 1β και 1γ του άρθρου 21 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α’/15-05-2014), όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 83 και 84 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014/) ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών καταργήθηκε και συστάθηκε Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών στην Περιφέρεια Αττικής, με έδρα την Αθήνα και τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Από της λειτουργίας του θεσμού στην περιοχή της τέως Δ/νσης Πρωτευούσης λειτουργούσαν 44 λαϊκές αγορές εβδομαδιαία.

Το έτος 1967 λειτουργούσαν 67 λαϊκές αγορές εβδομαδιαία

Το έτος 1974 λειτουργούσαν 82 λαϊκές αγορές εβδομαδιαία

Το έτος 1980 λειτουργούσαν 112 λαϊκές αγορές εβδομαδιαία

Το έτος 1995 λειτουργούσαν 167 λαϊκές αγορές εβδομαδιαία

Το έτος 2004 λειτουργούν 180 λαϊκές αγορές εβδομαδιαία

Το έτος 2015 λειτουργούν 275 λαϊκές αγορές εβδομαδιαία

Με την πάροδο των ετών παρατηρείται μια σταθερή προοδευτική αύξηση των λαϊκών αγορών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών συναρτώμενη με την πληθυσμιακή αύξηση του καταναλωτικού κοινού και με την παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας των πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών).

Οι επαγγελματίες πωλητές που πλαισιώνουν τις λαϊκές αγορές δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής αυτασφαλίζονται μέσω αυτού στο Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το Ν.Δ. 78/1973 (ΦΕΚ156Α/26-7-1973 ) και η υπηρεσία υπέχει έναντι τούτων (των πωλητών ) τις κατά την κείμενη νομοθεσία ευθύνες εργοδότη.