Η Περιφέρεια Αττικής μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτουσε άλλο τύπο και τον έλεγχο της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως των προϋποθέσεων του νόμου, αναρτά, όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4070/12, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους καταχωρημένοι ανά έδρα και  είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PDF 262,57 KB18/08/21 08:45:39