Προκηρύσσουμε εξετάσεις 2ης περιόδου 2015, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ως τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Β.Δ. 220/71 ( ΦΕΚ 63/τΑ/71 ) « Περί απονομής Γενικών Πτυχίων Χειριστών Ασυρμάτου » όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 80 §1.γ του
Ν.4070/2012, ορίζεται η Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων. Στις αιτήσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται το πτυχίο προς απόκτηση του οποίου επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις ο αιτών, η εξεταστική περίοδος και η γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί (Αγγλικά ή Γαλλικά).

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 151,83 KB18/08/21 12:25:43