Αποφασίζουμε την αναβολή των γραπτών εξετάσεων της Γ΄ περιόδου 2021, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για την 23η Σεπτεμβρίου του 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 958,06 KB23/09/21 10:48:28