Αναβάλουμε τις γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2020, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της εμφάνισης του COVID-19» οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στις 17/12/2020.

Ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων θα οριστεί με νέα απόφαση.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 226,70 KB19/08/21 08:07:21