Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2004 και έκτοτε η λειτουργία του είναι συνεχής (24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο). Οι κύριοι στόχοι της λειτουργίας του Κέντρου είναι:

  • Η βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ασφάλειας του βασικού οδικού δικτύου μέσω της γρήγορης απόκρισης στα συμβάντα, της ενημέρωσης των οδηγών για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και των παρεμβάσεων στη φωτεινή σηματοδότηση,
  • Η λήψη – επεξεργασία – μελέτη και αξιοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων που λαμβάνονται κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου, καθώς και η συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. κτλ) για την πραγματοποίηση συναφών ερευνών,
  • Η παροχή των κυκλοφοριακών στοιχείων σε «πραγματικό χρόνο» προς τρίτους για στήριξη εφαρμογών τηλεματικής,
  • Η συνεργασία με άλλα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας (Τροχαία, Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Αττικής Οδού, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ΤΡΑΜ, κλπ.).

Ο βασικός εξοπλισμός του Κέντρου αποτελείται από περίπου 550 θέσεις μέτρησης των κυκλοφοριακών δεδομένων (απλοί επαγωγικοί βρόχοι και βρόχοι «μηχανικής όρασης»), 217 κάμερες εποπτείας της κυκλοφορίας, 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, το σύστημα Εποπτείας της Κυκλοφορίας SITRAFFIC CONCERT, καθώς και ρυθμιστές κυκλοφορίας στους σηματοδοτούμενους κόμβους (περίπου 850).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος, ακολουθούνται αυστηρά οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δεν τηρείται κανένα αρχείο εικόνων, δεν διαπιστώνονται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας παραβάσεις, ούτε εξατομικεύεται κάποιο κυκλοφοριακό στοιχείο.

   
Ενημέρωση χρηστών της οδού  

Οι 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) που διαθέτει το κέντρο χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών σχετικών με την κυκλοφορία προς τους οδηγούς, με σκοπό την έγκαιρη και με ασφάλεια απόκρισή τους στις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Οι ΠΜΜ είναι τοποθετημένες σε θέσεις ανάντη σημαντικών κυκλοφοριακά κόμβων (ανισόπεδων ή και ισόπεδων) όπου πρέπει να ληφθούν από τους χρήστες του οδικού δικτύου αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικές διαδρομές. Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση τριών ειδών μηνυμάτων προς τους οδηγούς: μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων, μηνυμάτων αναγγελίας χρόνων μετακίνησης και μηνυμάτων Γενικού Ενδιαφέροντος.

Τα μηνύματα αναγγελίας γεγονότων είναι μηνύματα που αναφέρονται είτε σε έκτακτα γεγονότα (ατυχήματα, εμπόδια, βλάβες οχημάτων και υποδομής, διαρροή λαδιών κ.ά. επικίνδυνων ουσιών στο οδόστρωμα, μη προγραμματισμένες εκδηλώσεις, κλπ.), είτε σε προγραμματισμένα γεγονότα, με επιπτώσεις στην κυκλοφορία (εργασίες κατασκευής ή συντήρησης παρά την οδό, κλπ.). Η δομή των μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων είναι η ακόλουθη:

1η γραμμή: Περιγραφή γεγονότος (έργα, ατύχημα, βλάβη οχήματος, βλάβη στο οδόστρωμα, συγκεντρώσεις, κλπ.).

2η γραμμή: Θέση του γεγονότος.

3η γραμμή: Επιπτώσεις σε οδηγό (καθυστερήσεις, κλειστός δρόμος) ή προτροπή (προσοχή!, οδηγείτε προσεχτικά, κλπ.).

Τα μηνύματα αναγγελίας χρόνων μετακίνησης δίνουν χρόνους μετακίνησης για χαρακτηριστικούς προορισμούς, καθώς και πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος. Η αποστολή των μηνυμάτων αυτών στις ΠΜΜ γίνεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα Concert, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες συνθήκες που αναφέρονται στο πρόγραμμα στρατηγικής (STRAMO). Οι χρόνοι μετακίνησης που υπολογίζονται από το σύστημα, συγκρίνονται με τους πραγματικούς χρόνους μετακίνησης των οχημάτων με συνεχείς ελέγχους που πραγματοποιούνται από το προσωπικό του Κέντρου. Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των χρόνων που υπολογίζει το σύστημα με τους μετρούμενους χρόνους, χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες τροποποιήσεις των παραμέτρων των σχέσεων υπολογισμού των χρόνων μετακίνησης. Ο στόχος που έχει τεθεί από το Κέντρο όσον αφορά στην ακρίβεια των προβλέψεων χρόνων μετακίνησης, είναι το σφάλμα να είναι μικρότερο του 20%. 

   
Φωτεινή σηματοδότηση 

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας πραγματοποιεί τροποποιήσεις στη φωτεινή σηματοδότηση με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής ασφάλειας στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Ακόμη, το ΚΔΚ έχει τη δυνατότητα επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο στη φωτεινή σηματοδότηση όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που εποπτεύει. Οι επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την προσαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, την αλλαγή ανάμεσα στα υφιστάμενα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης και την τροποποίηση των αλγόριθμων κεντρικής ρύθμισης.

   
Έρευνα

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, αξιοποιώντας τα κυκλοφοριακά στοιχεία που συλλέγονται από το σύστημα πραγματοποιεί έρευνες σχετικές με την κυκλοφορία, τη φωτεινή σηματοδότηση και την οδική ασφάλεια, τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνεργασία με διάφορα ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τ.Ε.Ι. Αθήνας). Αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι τόσο εργασίες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια όσο και διπλωματικές εργασίες σπουδαστών διαφόρων σχολών.  
  

Μελλοντικές επεκτάσεις 

Μια σειρά μελλοντικών επεκτάσεων του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας σχεδιάζεται να υλοποιηθεί. Οι συγκεκριμένες επεκτάσεις θα αφορούν σε δημιουργία Συστήματος Καθοδήγησης Οχημάτων προς χώρους στάθμευσης, σε διασύνδεση του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας με άλλα κέντρα και Φορείς με στόχο τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και την παροχή πληροφόρησης για έκτακτα ή ακραία καιρικά φαινόμενα (σε συνεργασία με την ΕΜΥ) καθώς και για την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (σε συνεργασία με την ΕΑΡΘ) και τέλος στην αύξηση του αριθμού των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και των θέσεων μέτρησης στο οδικό δίκτυο της πόλης.   
   

Παροχή κυκλοφοριακών στοιχείων 

Τα κυκλοφοριακά στοιχεία, ιστορικά αλλά και δυναμικά (σε πραγματικό χρόνο) διατίθενται σε «τρίτους» έναντι τιμήματος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για μελέτες, ερευνητικά προγράμματα αλλά και για ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών πληροφόρησης χρηστών οδικού δικτύου, πλοήγησης κ.λ.π. Ο τρόπος διάθεσης τους έχει καθορισθεί με σχετική Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 600/Β’/15-5-06).

  
Σχετικά Αρχεία

ΦΕΚ 600 τ.Β' /15-05-2006 PDF 287,84 KB06/09/21 09:34:12