Η 28η Έκθεση Λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει πίνακες με στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις και ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τους μήνες Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013 και Ιανουάριος – Μάρτιος 2014.

Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν συνοπτική παρουσίαση:

α) των έκτακτων (μη αυτοματοποιημένων) Μηνυμάτων Αναγγελίας Γεγονότων που στάλθηκαν από το ΚΔΚ στις Πληροφοριακές Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων ανά Μήνα και ανά Γεγονός

β) κυκλοφοριακών μετρήσεων φόρτου και μέσης ταχύτητας σε βασικές οδικές αρτηρίες, καθώς και μεταβολών τους σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες ετών 2012 και 2013

γ) στατιστικών στοιχείων χρόνων διαδρομής

δ) ενός επίκαιρου θέματος κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος που διαπιστώθηκε και αναλύθηκε στο Κ.Δ.Κ.

Ακολουθεί το αρχείο της Έκθεσης