Η 34η Έκθεση Λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, αφορά στη λειτουργία του Κέντρου για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017 και Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο 2018 και περιλαμβάνει πίνακες με στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις και ενέργειες, σχετικά με την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά τα εξής :

α)   Ο αριθμός των μηνυμάτων που αναρτήθηκε στις ηλεκτρονικές Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, για την πληροφόρηση και προειδοποίηση του κοινού περί έκτακτων γεγονότων (κυκλοφοριακές συμφορήσεις, πορείες, αποκλεισμός οδοστρώματος λόγω εκτέλεσης έργων κ.λ.π.) και συμβάντων (ακινητοποιήσεις οχημάτων λόγω βλάβης, ατυχήματα, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.), ανά Μήνα και ανά Γεγονός ή Συμβάν.

β)   Κυκλοφοριακές μετρήσεις φόρτου και μέσης ταχύτητας σε βασικές οδικές αρτηρίες, καθώς και μεταβολές αυτών σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες ετών 2016 ή 2017.

γ)   Στατιστικά στοιχεία χρόνων διάνυσης βασικών διαδρομών.

δ)   Ένα επίκαιρο θέμα που είναι σχετικό με την κυκλοφορία και παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο διαπιστώθηκε κατά το παραπάνω διάστημα στα πλαίσια των λειτουργιών του Κ.Δ.Μ.Κ. και αναλύθηκε από τους συγκοινωνιολόγους του.