Τίτλος:

Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece), LIFE-IP 4 NATURA.

LIFE Integrated Project 2016:

LIFE Integrated Project Nature: Υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων και ενεργειών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τα πουλιά και των οικοτόπων προτεραιότητας (Οδηγίες 2009/147/EC και 92/43/EEC) καθώς επίσης στην επίτευξη του στόχου 1 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα, μέσω της εφαρμογής  του Πλαισίου Ενεργειών Προτεραιότητας (Άρθρο 8 of 92/43/EEC) που έχει θέσει το κάθε κράτος μέλος.

Στόχος Έργου:

Το LIFE-IP 4 NATURA, το πρώτο ολοκληρωμένο έργο Life (Life Integrated Project – LIFE IP) που εγκρίνεται για την Ελλάδα, είναι το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της ελληνικής φύσης.

Στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων περιοχών, στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση, στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στην διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Νatura 2000.

Δράσεις του έργου

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

A1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος
A2. Διασφάλιση της συμβατότητας και βελτιστοποίηση των προδιαγραφών όλων των υπαρχόντων δεδομένων για την παρακολούθηση του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο
Α3. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)
Α4. Χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκόμενων μερών του έργου

C. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

C1. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη και τους οικοτόπους
C2. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας
C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000
C4. Δημιουργία ενός διαδραστικού και διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ppGIS) /webGIS για την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών
C5. Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών και τελικών χρηστών
C6. Εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (ΜΑΕΣ) σε πιλοτικές περιοχές
C7. Καθορισμός στόχων διατήρησης για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και θεσμοθέτησή τους

D. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

D1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης Προτεραιότητας (PAF), στην επιτυχία των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και για την κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πηγών
D2. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης τόπων Natura 2000C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000
D3. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε εθνική κλίμακα
D4. Παρακολούθηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος του έργου
D5. Παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου

E. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε1. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
Ε2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο

F. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

F1. Διαχείριση του έργου
F2. Συντονισμός των συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης.

Η Περιφέρεια Αττικής θα υλοποιήσει έργα και δράσεις στα πεδία:

 • Α4 Χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκόμενων μερών του έργου
 • C2 Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας
 • C5 Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων και τελικών χρηστών
 • C6 Εφαρμογή χαρτογράφηση και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές περιοχές
 • D2 Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000
 • E1 Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
 • E2 Μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
 • F1 Δομή και διαχείριση προγράμματος

Επικεφαλής Εταίρος:

Συντονιστής Εταίρος και Συμβαλλόμενος Δικαιούχος με την Ε.Ε: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Εταιρικό Σχήμα:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών,
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • WWF Ελλάς,
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
 • Περιφέρεια Κρήτης,
 • Περιφέρεια Αττικής,
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας,
 • Πράσινο Ταμείο

Διάρκεια Έργου: Δεκέμβριος 2017 – Νοέμβριος 2025

Προϋπολογισμός Έργου: 17.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής: 2.000.000,00 €

Συγχρηματοδότηση έργου: LIFE (60%), Πράσινο Ταμείο (20%), Περιφέρεια Αττικής (20%)

Ιστοσελίδα του Έργου: https://edozoume.gr/

natura2000 v2   life logos

Πληροφορίες προγράμματος σε μορφή αρχείου:

LIFE IP4 NATURA PDF 803,73 KB19/08/21 07:31:31