Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ.4952/258/2011 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ανανέωση Π.Ο., κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού, της υφιστάμενης δραστηριότητας <<εργοστάσιο κατασκευής στρωμάτων>>, της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε, Γκονέτσια-Ντοροβατέζα-Μυρτέζα, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αττικό Βήμα 21-4-2011 με αρ. πρωτ, 25804/11.