Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.2989/5055/2014 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή», υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η με αύξοντα αριθμό: 15α και με είδος έργου: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κλπ.), α) Επί τμήματος υδατορέματος με εμβαδόν λεκάνης απορροής (Ε) > 100 km2 εντός ορίων περιοχής Natura 2000

Β) θέση έργου: από τη Λ. Βουλιαγμένης έως την εκβολή του ρέματος στην παραλία του Σαρωνικού Κόλπου, στους Δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλίμου και Π. Φαλήρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ν.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: Περιφέρεια Αττικής

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 15/1/2015- 5/3/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 16/1/2015- 19/2/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 20/2/2015- 6/3/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στις 15/1/2015 στην εφημερίδα “Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών” με αρ. πρ.8997/15.