Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.4589/3074/2011 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ανανέωση Π.Ο., κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, της υφιστάμενης δραστηριότητας «εργοστάσιο κοπής- διαμόρφωσης λαμαρίνας και σιδήρων» της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ», που λειτουργεί στη θέση: Ξηροπήγαδο, στη Μάνδρα,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Θριάσιο» στις 29/8/2011 με αρ. πρωτ. 79026/11.