Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το με αρ. πρ. ΠΕΧΩ Φ3337/9288/10/22-12-2010 έγγραφο της Δ/νση ΠΕΧΩ- Τμήμα Α’, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε φάκελος Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης για την κατασκευή ελικοδρομίου στη θέση «Ι.Μ. Αγ. Νικολάου» στην Ύδρα με φορέα το Δήμο Ύδρας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ με αρ. πρωτ. 4647/11 στις 2/2/2011.