Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το με αρ. πρ. οικ. 170777/10 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής- ΕΑΡΘ, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ», Λ. Δημοκρατίας 40, Πέραμα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ με αρ. πρωτ. 4075/11 στις 2/2/2011.