Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. οικ. 196670/12 ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Επέκταση επιβατικού λιμένα Πειραιά- Νότια Πλευρά» (κύριος έργου: η “Ο.Λ.Π. Α.Ε.”), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε με αρ. πρωτ. 41742/12 στις 28-3-12 στην εφημερίδα “Καθημερινά Νέα”.