Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ. 4676/1262/ΠΕΡΙΒ-9/2011 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) με προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (ΑΒΕ), της εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ ΑΒΕΕ, επί της  οδού Λυκοβρύσεως 17, Μεταμόρφωση, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 12-4-2011 με αρ. πρωτ. 22530/11.