Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.5835/4365/2011 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για το έργο : «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,96 KW, της εταιρίας “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” στην οδό Ιτιάς του Δήμου Παιανίας Περιφέρειας Αττικής», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» με αρ. πρωτ. 126388/11 στις 13/12/11