Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ1594/8049/περ8/10 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων τσιπούρας, λαβρακίου σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη νησίδα Αγ. Ιωάννης Διαπορίων νήσων, που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ.1594/9826/περ8/10/21.4.11 ΑΕΠΟ, λόγω προσαρμογής της λειτουργίας της στην υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ. 121570/1866/12.6.09 Εγκύκλιο με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας σε 675 τόνους και εκσυγχρονισμό αυτής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κοινωνική» με αρ. πρωτ. 57903/11 στις 8/7/11.