Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.5909/2634/12 ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών (προσήνεμου μώλου μήκους 180,4μ., υπήνεμου μώλου 24,5μ. και 2 πλωτές προβλήτες), ανατολικά του παρακείμενου υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου, 76 συνολικά ελλιμενιζόμενων σκαφών, στο Μεγαλοχώρι Αγκίστρι», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Καθημερινά Νέα” με αρ.π. 97764/12 στις 5/7/12.