Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το με αρ. πρ. ΠΕΧΩ/Φ.1407/978710 της Δ/νση ΠΕΧΩ- Τμήμα Α’, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου της μελέτης: «Οριοθέτηση του Υδατορέματος 2 στο Καταφύγι της Παλαιάς Φώκαιας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ με αρ. πρωτ. 3173/11 στις 26/1/2011.