Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ4208/1613/ΠΕΡΙΒ-9/2011 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της εταιρίας «Λατομεία Κυριακού ΑΕΒΕ» στη θέση «Λαμπρικά- Μύντρεζα» του Δήμου Κρωπίας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ στις 9-7-2011 με αρ. πρωτ. 58680/11.