Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.3/3212/14 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Λιμενικά ‘Εργα Παραλιακής Ζώνης Γαλατά», υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η, με α/α: 1 και με είδος έργου: Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες.

Β) θέση έργου: Υπάγεται διοικητικά στη Δ.Κ. Γαλατά, Δ.Ε. Τροιζηνίας, του Δήμου Τροιζηνίας, στην Περιφερειακή Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 19/12/2014- 11/02/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/12/2014- 29/01/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 30/01/2015- 12/01/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη «Κοινωνική» και linkδημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της παραπάνω ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Κοινωνική” με αρ. πρωτ. 252877/14.