Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ5452/1789/Περ6/11 που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Επισκευή, κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων μαθητικών κατασκηνώσεων (υπαλλήλων) του ΥΠΕΠΘ στον Άγιο Ανδρέα στη Νέα Μάκρη (Δήμος Μαραθώνος)», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εβδόμη με αρ. πρωτ. 38662/11 στις 28/5/2011.