Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το με αρ. πρ. ΠΕΧΩ Φ.281/8941/ΦΠΕΡΙΒ-9/2010 έγγραφο της Δ/νση ΠΕΧΩ- Τμήμα Α’, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ και αποθήκευσης άχρηστων ανταλλακτικών οχημάτων της εταιρείας «Γ. ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΑΕΒΕ», στο ΟΤ 1046 του ΒΕΠΕ Κερατέας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ με αρ. πρωτ. 2779/11 στις 26/1/2011.