Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.5533/3787/Περιβ.9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο ειδών εκ σιδήρου για οικοδομές, της εταιρείας «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ», στη νέα επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ», Λ. Νάτο 100, Ασπρόπυργος, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ στις 3/11/11 με αρ. πρωτ. 107235/11.