Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ5433/1641/ΠΕΡΙΒ-9/2011 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρίας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», στη θέση «Νίσηζα- Καρέλα» του Δήμου Κρωπίας Αττικής,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ με αρ. πρωτ.74728/11 στις 11/8/2011.