Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν.4014/11 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6832/5170/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Προμήθεια δύο (2) φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O) ελάχιστης παραγωγής 600 κ.μ. ημερησίως έκαστη και κατασκευή συνοδών έργων», με φορέα υλοποίησης του έργου το Δήμο Αγκιστρίου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Καθημερινά Νέα” στις 21/3/14 με αρ. πρ. 60362/14.