Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ. 828/3078/ΠΕΡΙΒ-9/4-8-2011 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης- διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών, ανακύκλωσης ΟΤΖΚ, ανακύκλωσης ΑΗΗΕ και (προσωρινής) δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου- οξέος και πρατηρίου υγρών καυσίμων για ιδία χρήση, της εταιρίας  «ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ», στη θέση «Μαύρη Ώρα» (πειοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ), στο Δήμο Ασπροπύργου,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Θριάσιο» στις 29/8/2011 με αρ. πρωτ. 79029/2011.