Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το με αρ. πρωτ. οικ.145520/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με:

Α) τίτλο έργου: Λιμενικό ‘Εργο Επέκτασης Ναυπηγείου, κατάταξη στην υποκατηγορία Α1, ομάδα 9η,  α/α 186 με είδος έργου: Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών, εκτός σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών-Διαλυτήρια πλοίων και ομάδα 3η, α/α 2, με είδος έργου: Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα.

Β) θέση έργου: Κάτω Πούντα, Δ.Ε. Αμπελακίων, Δήμος Σαλαμίνας, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 28/1/2015- 1/4/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 29/1/15-  12/3/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 13/3/2015- 2/4/2015 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Κοινωνική»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 28-1-15 με αρ. πρωτ. 17923/15.