Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το με αρ. πρωτ. 163099/14 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο: εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης & διακίνησης υγραερίου, υποκατηγορία: Α1, ομάδα:9η και αύξοντα αριθμό 203, με είδος έργου: χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων & αερίων χημικών προϊόντων.

Β) θέση έργου: 19ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο Δήμο Ασπροπύργου, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου την εταιρεία: ‘’ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή την Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον 166497/4.8.11

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη ‘’ Επικαιρότητα’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 2/7/14 με αρ. πρωτ. 131773/14