Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού- Τμήμα Α’ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ6717/3793/Περιβ-9/14  έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας, Αποθήκευσης & Μεταφόρτωση ΑΕΚΚ & λοιπών στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, ομάδα 4η, υποκατηγορία Α2,  με αύξοντα αριθμό: 16 και με είδος έργου: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ και ομάδα 4η, Κατηγορία Β, με αύξοντα αριθμό 7 και  με είδος έργου: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (Εργασίες R12, R13, D13 & D15) πλην των αναφερόμενων στους α/α 8 & 9.

Β) θέση έργου: Θέση ΒΙΛΙΖΑ, , στη δημοτική ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 22/9/2014- 10/11/2014

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/9/2014-  24/10/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 27/10/2014- 10/11/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 20/9/14 με αρ. πρωτ. 183201/14