Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ. 25400/724/14 έγγραφο που αφορά Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία πτηνοτροφείου δυναμικότητας 55.264 ορνίθων (369 ισοδυνάμων ζώων), σε γήπεδο συνολικής έκτασης 33.851 m2, στη θέση ‘’Τουτούλη’’Δήμου Μεγάρων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την ‘’ΠΕΠΑΜ Ο.Ε.-ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΗ’’.

Ο φάκελος της Μελέτης βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις- απόψεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 30/5/14 με αρ. πρωτ. 108991/14