Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε σε ορθή επανάληψη από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.7101/5358/14/Περιβ.9/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: Εργοστάσιο Παραγωγής Φαρμακευτικών και καλλυντικών Προϊόντων, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α: 99 με είδος: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων και α/α: 100 με είδος έργου: Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού.

Β) θέση έργου: Αγ. Αναργύρων 21, Δ.Ε. Κ. Κηφισιάς, στο Δήμο Κηφισιάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Β.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής .

Γ) φορέα έργου: ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον 132652/11/16-1-12

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την ‘’Καθημερινή Αμαρυσία’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή Αμαρυσία» στις 6-02-15 με αρ. πρωτ. 25253/15.