Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/15 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Α, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6993/2474/14 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο: Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 125, με είδος: Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος.

Β) θέση έργου: Θέση ‘’Πηγάδι Τζαβερδέλλα’’ στα ‘Ανω Λιόσια, στο Δήμο Φυλής, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ) φορέα έργου την ’’ ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.101464/8-2-12

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 25/6/14 με αρ. πρωτ. 126195/14