Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.7086/3916/ΠΕΡΙΙΒ-9/14 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: Διαλυτήριο ΟΤΚΖ, μονάδας ανακύκλωσης και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων, προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΕΕ και προσωρινής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, με α/α: 226 και με είδος έργου: Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης ΟΤΚΖ χωρίς τεμαχισμό, ομάδα 4η, με α/α: 3 και με είδος έργου: Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων και κατηγορία Β, ομάδα 9η, με α/α: 224 και με είδος έργου: Ανακύκλωση Μεταλλικών Απορριμμάτων και υπολειμμάτων, 4η, με α/α: 7 και με είδος έργου: Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ΣΜΑ στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.

Β) θέση έργου: επί της οδού Αγίου Παντελεήμονα 11, στο Δήμο Αιγάλεω, στην Περιφερειακή Ενότητα Δ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’EURORECYCLEΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 28/1/2015- 18/3/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 29/1/2015-  5/3/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 6/3/2015- 19/3/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Γενική Δημοπρασιών Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                        

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 28-1-15 με αρ. πρωτ. 17888/15.