Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ.65140/1781/13 έγγραφο σχετικά με Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην επέκταση & λειτουργία Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα Αττικής, ιδιοκτησίας ‘’ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.’’

Ο φάκελος της Μελέτης θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις- απόψεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αττικό Βήμα» στις 17/1/14 με αρ. πρωτ. οικ.10406/14