Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.2919/1412/2013 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τροποποίηση Π.Ο., κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού- (προσθήκης κατ’ επέκταση ισογείου, και μεταφορά των δεξαμενών διαλυτών, σε νέο δεξαμενοστάσιο το οποίο έχει κατασκευαστεί και έχει δηλωθεί για τακτοποίηση με το Ν.4014/2011, και βρίσκεται πλησίον του ρέματος Μαύρη Ώρα Ασπροπύργου) της υφιστάμενης δραστηριότητας «εργοστάσιο παραγωγής τυποποίησης & συσκευασίας μελανιών και χρωμάτων» της εταιρείας « ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ», που βρίσκεται στην οδό Μεγαρίδος στη θέση Καλλιστήρι Ασπροπύργου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Θριάσιο” στις 19/4/13 με α.π. 77941/13.