Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ.202482/12 έγγραφο που αφορά Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ‘’Δίκτυο ομβρίων υδάτων και έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, Δήμου Διονύσου Αττικής’’.

Ο φάκελος της Μελέτης βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επίκαιρα» στις 3/11/12 με αρ. πρωτ. 161344/12.