Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με το με αρ. πρωτ. Φ.7104/4316/14  έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Υδραυλικά Έργα Διευθέτησης ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής επεκτάσεων Α κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της κοινότητας Κρυονερίου», υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η, με α/α: 15 και με είδος έργου: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λ.π.).

Β) θέση έργου: Δ.Ε. Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: Δήμος Διονύσου

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 27/10/2014- 15/12/2014

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 29/10/2014- 2/12/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 3/12/2014- 16/12/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη «Ηχώ Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 28/10/14 με αρ. πρωτ. 209428/14