Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. οικ.83326/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για  την έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων μονάδας διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων (υπολειμμάτων) της εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.”, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση   <<‘Αγιος Γεώργιος ή Μηλιά Δήστεζα ή Μεγάλο Ποτάμι ή Πηλιχό>>, επί της αγροτικής οδού Αγ. Σοφίας, σε περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

H παραπάνω ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε στις 14-9-11, στην εφημερίδα ‘’Επικαιρότητα”, με αριθ. πρωτ. 85259/11.