Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την ΕΥΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το με αρ. πρωτ. οικ.172013/14 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο: ‘’ΚΥΤ 400/150 kV ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ’’, υποκατηγορία: Α1, ομάδα:11η και αύξοντα αριθμό 11, με είδος έργου: Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφανείας του εδάφους

Β) θέση έργου: Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, στο Δήμο Διονύσου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου την ‘’ΑΔΜΗΕ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή την ΕΥΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον 128459/16-8-2004

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 31/5/14 με αρ. πρωτ. 109986/14