Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.5797/5299/13//22-12-14 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «Λατομείο Μαρμάρων και συνοδών ‘Εργων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 5η, α/α: 3 με είδος: Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών.

Β) θέση έργου: Θέση ‘’Σταματοβούνι’’ ή ‘’Διονυσοβούνι’’, Δ.Ε. Διονύσου,  στο Δήμο Διονύσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. των ΑΕΠΟ τους Φ.5797/1479/12, Φ.5798/1480/12, Φ.5799/1481/12 & Φ.5800/1482/12 που ανανεώνονται.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 17-1-15 με αρ. πρωτ. 10823/15.