Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.5580/2652/ΠΕΡΙΒ-9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών καθώς και ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμάτων και υπολειμμάτων, της εταιρείας ‘’ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δ.Ι. Ε.Π.Ε.”, στη θέση ‘’Αγ. Γεώργιος” (περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) Ασπροπύργου Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» με αρ. πρωτ. 118766/11 στις 28/11/2011.