Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ5545/3430/Περ.7/12 ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης δυναμικότητας 32.000 θέσεων της ‘’Αφοι Παναγιώτου Πανταζή ΠΕΠΑΜ Ο.Ε.” (χωρίς άδεια εγκατάστασης), με νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων στη θέση Τουτούλη Δήμου Μεγαρέων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 8/08/12 με αρ. πρωτ. 117749/12.