Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6303/5698/12//5-7-13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: ‘’Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα vegetable-oil, ισχύος ≤1MW, της εταιρείας ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ’’ στη θέση ‘’ΓΕΡΑΚΑΣ’’, στον Δήμο Παλλήνης, Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Εβδόμη» στις 13/7/13 με αρ. πρωτ. 137965/13.